การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำโดย นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู นำนักเรียนนักศึกษา เข้ารว่ม การจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี