นิเทศการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ บ้านถ้ำหิน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีเข้าเยี่ยมนิเทศการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงฯ ณ บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2563