ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 0-3232-1903 , 0-3232-3924 โทรสาร 0-3232-3924 Website http://www.rptc.ac.th/          E-mail address : rptc.rb@gmail.com สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้งและขนาด

ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 7ตารางวา เดิมมีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 50 ตาราวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับมอบที่ดินจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน และราชพัสดุเพิ่มเติม 2 งาน จำนวน 15 ตารางวา ปี พ.ศ. 2548 ได้รับมอบที่ดินเพิ่มจากบ้านพักเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี 1 งาน อีก 42 ตารางวา

อาณาเขต 

ทิศเหนือจรด ถนนวรเดช
ทิศใต้จรด ถนนมนตรีสุริยวงศ์
ทิศตะวันออก                                      จรด ที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                   ราชบุรีและบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง                                                                                   และถนนหับเผย
ทิศตะวันตกจรดถนนสำราญอารมณ์

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี สภาพชุมชน โดยลักษณะเป็นชุมชนเมืองมี ประชากรอยู่หนาแน่นในเขตอำเภอเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย วิทยาลัยฯ ถูกรายล้อมด้วย สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดมากมาย อาทิเช่น สาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี สถานีตำรวจ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีหลายแห่ง โรงเรียนศรีสุริยวงศ์ วัดสัตนารถปริวัตร วัดศรีชมภู วัดเกาะนัมมปทวลัญชาราม วัดเทพอาวาส ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นต้น                                                                                        การคมนาคมเพื่อเดินทางไป-มา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีมีความสะดวก เนื่องจากใกล้สถานีขนส่งระหว่างราชบุรีกับจังหวัดใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียง ทั้งรถปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ใกล้กับสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าเรือรับ-ส่งข้ามฟากแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างฝั่งตลาดเทศบาล กับค่ายภาณุรังษี