คณะผู้บริหาร

นายขุนทอง จริตพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุปัน แพงบุปผา
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา