บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

นายขุนทอง จริตพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุปัน แพงบุปผา
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สาขาวิชาช่างยนต์

นายชุมพล แก้วศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครูชำนาญการ
นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
ข้าราชการครู

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส
ครูชำนาญการ
นายพีรวัตร คงสาคร
ครูปฏิบัติการ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธงไท ปรักมานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
ครู (พนักงานราชการ)
นายสมรักษ์ ชื่นจิตร
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายพาณโชค ทัศนิยม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
ข้าราชการครู

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพิพัฒน์ ดวงใจ
ข้าราชการครู
นางสาวสโรธร ศรีชัย
ครู (พนักงานราชการ)
นางสาวปทิตตา งามญาติ
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาการบัญชี

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
นางวรรณา ตุลารักษ์
ครูปฏิบัติการ
นายณรงค์ ระรื่นรมณ์
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครูชำนาญการ
นางสาวนวพรรณ แก่นไร่
ครูชำนาญการ
นายคณากร นาคอาจ
ครูปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์พัฑน์ อิสรธาดากุล
ครู (พนักงานราชการ)

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางกฤษณา เทพทิตย์
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุชีรา คำเทียน
ราชการครู
นางสาวฐิติพร จีนเรือง
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางอุษา ศิลปวิลาวัณย์
หัวหน้าสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชาดนตรี

นายสุปัน แพงบุปผา
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
นายอาคม ทีฆวาทิน
ครูประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
นายประภา รูปิยเวช
ครูประจำสาขาวิชา
นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ
ครูประจำสาขาวิชา

ลูกจ้างประจำ

นายมาโนช ฟักจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางเพ็ญจันทร์ ฟักจันทร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางรุ่งทิพย์ พูลละเอียด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางกมลลักษ กำลังหาญ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นายยอดชาย ศรีชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญเสริม ค้นหาสุข
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมญา โสภา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
นางวิลาศิณีย์ ทัดจำปา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางนนชพรพรรณ โชคธิติธาวิน
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
นางภัทรวดี ม่วงใหม
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายวิชิต แซ่เล้า
พนักงานขับรถ
นายชลิต รินทร
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
นางสาววิชชุดา ผลอินทร์หอม
เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล
นางสาวผานิตา เฉลิมกิจพานิชย์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
นางบัวลี สวัสดี
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
นายยงยุทธ เกิดเล
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายวิชัย พรมมิ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์เจริญศิริ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
นางสาวนุจรินทร์ ใจมุ่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายศิรคม ศรศิลป์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(Admin)
นางสาววิภาพร แก้วอ่อน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายสำเริง รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายพรเทพ งามเนตร์
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ