บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุปัน แพงบุปผา
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

สาขาวิชาช่างยนต์

สิบเอกอนันต์ ปานณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครูชำนาญการ
นายชุมพล แก้วศิริ
ครูชำนาญการ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ ร้อยโท วินัย ม่วงเทพรส
ครูชำนาญการ
นายพีรวัตร คงสาคร
ครูปฏิบัติการ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธงไท ปรักมานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
ครู (พนักงานราชการ)

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายพาณโชค ทัศนิยม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสโรธร ศรีชัย
ครู (พนักงานราชการ)
นางสาวปทิตยา งามญาติ
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาการบัญชี

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
นางวรรณา ตุลารักษ์
ครูปฏิบัติการ
นายณรงค์ ระรื่นรมณ์
ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครูชำนาญการ
นางสาวนวพรรณ แก่นไร่
ครูชำนาญการ
นายคณากร นาคอาจ
ครูปฏิบัติการ
นางวรีพร เชี่ยวชาญ
ครู (พนักงานราชการ)

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสกลพรรณ ทองมอญ
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางกฤษณา เทพทิตย์
ครูปฏิบัติการ

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางอุษา ศิลปวิลาวัณย์
หัวหน้าสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชาดนตรี

นายสุปัน แพงบุปผา
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
นายอาคม ทีฆวาทิน
ครูประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
นายประภา รูปิยเวช
ครูประจำสาขาวิชา
นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ
ครูประจำสาขาวิชา

ลูกจ้างประจำ

นายมาโนช ฟักจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางเพ็ญจันทร์ ฟักจันทร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางรุ่งทิพย์ พูลละเอียด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายยอดชาย ศรีชัย
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย
นายบุญเสริม ค้นหาสุข
จนท.งานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมญา โสภา
นางวิลาศินีย์ ทัดจำปา
นางนนชพรพรรณ โชคธิติธาวิน
นางภัทรวดี ม่วงไหม
นายวิชิต แซ่เล้า
นายชลิต รินทร
นางสาววิชชุดา ผลอินทร์หอม
นางสาวผานิตา เฉลิมกิจพานิชย์
นางบัวรี สวัสดี
นายยงยุทธ เกิดเล
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
นายวิชัย พรมมิ
นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์เจริญศิริ
นางสาวนุจรินทร์ ใจมุ่ง
นางสาววิภาพร แก้วอ่อน
นายศิรคม ศรศิลป์
นายสำเริง รุ่งเรือง