โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563