ยินดีต้อนรับ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย และคณะ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมต้อนรับ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย และคณะ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563