พืธีเปิดโครงการวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ดนตรี บันเทิง อีเว้นท์ออแกไนซ์มืออาชีพ

พืธีเปิดโครงการวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ดนตรี บันเทิง อีเว้นท์ออแกไนซ์มืออาชีพ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี