วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี