โครงการสัมมนา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียน ชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการสัมมนา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ให้กับ นักเรียน ชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 โดยมี นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563