สาขาวิชาการบัญชี

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
นางวรรณา ตุลารักษ์
ครูปฏิบัติการ
นายณรงค์ ระรื่นรมณ์
ครูพิเศษสอน