สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
นายประภา รูปิยเวช
ครูประจำสาขาวิชา
นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ
ครูประจำสาขาวิชา