สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพิพัฒน์ ดวงใจ
ข้าราชการครู
นางสาวสโรธร ศรีชัย
ครู (พนักงานราชการ)
นางสาวปทิตตา งามญาติ
ครูพิเศษสอน