สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
ครู (พนักงานราชการ)
นายสมรักษ์ ชื่นจิตร
ครูพิเศษสอน