สาขาวิชาช่างยนต์

สิบเอกอนันต์ ปานณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครูชำนาญการ
นายชุมพล แก้วศิริ
ครูชำนาญการ