สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ ร้อยโท วินัย ม่วงเทพรส
ครูชำนาญการ
นายพีรวัตร คงสาคร
ครูปฏิบัติการ