สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส
ครูชำนาญการ
นายพีรวัตร คงสาคร
ครูปฏิบัติการ