สาขาวิชาดนตรี

นายสุปัน แพงบุปผา
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
นายอาคม ทีฆวาทิน
ครูประจำสาขาวิชา