สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางอุษา ศิลปวิลาวัณย์
หัวหน้าสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ