สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครูชำนาญการ
นางสาวนวพรรณ แก่นไร่
ครูชำนาญการ
นายคณากร นาคอาจ
ครูปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์พัฑน์ อิสรธาดากุล
ครู (พนักงานราชการ)