สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางกฤษณา เทพทิตย์
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุชีรา คำเทียน
ราชการครู
นางสาวฐิติพร จีนเรือง
ครูพิเศษสอน