สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางกฤษณา เทพทิตย์
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวฐิติพร จีนเรือง
ครูพิเศษสอน