สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสกลพรรณ ทองมอญ
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางกฤษณา เทพทิตย์
ครูปฏิบัติการ