สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายพาณโชค ทัศนิยม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
ข้าราชการครู
นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
ข้าราชการครู