เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มอบนายชุมพล แก้วศิริ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี