โครงการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือ (กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือครูวิเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือ (กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือครูวิเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี