โครงการวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง

โครงการวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ดนตรี บันเทิง อีเว้นท์ออแกไนซ์มืออาชีพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี