ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ชื่อสถานศึกษา :: วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รหัสสถานศึกษา :: 1370016501
สังกัด :: อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง :: เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
พิกัดของสถานศึกษา (GPS) :: 13.539008, 99.825355
โทรศัพท์ :: 032-321903
โทรสาร :: 032-323924
อีเมลล์ :: rptc.rb@gmail.com
เว็บไซต์ :: www.rptc.ac.th
เฟสบุ๊ค :: https://www.facebook.com/rptc.rb
เพจ :: วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี / @rptc2527

ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา (History)

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างราชบุรี” สถานที่ดำเนินการใช้ พื้นที่อาคารเรียนเดิมของ โรงเรียนการช่างสตรีราชบุรีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น วันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะ “โรงเรียนสารพัดช่าง ราชบุรี” เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี”
เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ประชาชนได้หลายรูปแบบทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2537 กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น มีคำสั่งให้วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เพื่อรองรับ นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากให้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีได้เปิดทำการสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการ และ ยังคงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นภารกิจหลักอยู่เช่นเดิม
ในปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดรูปแบบการเรียน การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2538 ขึ้นใหม่ โดยจัดในระบบนอกโรงเรียน เรียกว่า ปวช.สะสมหน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้และสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ โดยไม่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เทียบโอนประสบการณ์) สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2550 เพิ่มสาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (เทียบโอนประสบการณ์) สาขาวิชาเครื่องกล ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เทียบโอนประสบการณ์) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยม โดยทำความร่วมมือกับร่วมกับ เทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี และ โรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. 2558 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี ปี พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาการช่างยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยทำความร่วมมือกับ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน โดยเรียงลำดับดังนี้
1. นายไพศาล จริตพจน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2536
2. นายสุโข มีอินทร์เกิด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2540
3. ว่าที่ ร.ต.เสริมพงษ์ วิภาวิน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2543
4. นายสมบูรณ์ อุดมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545
5. นายจุรินทร์ มิลินทสูต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2554
6. นายบุญเชิด นาคไพจิตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
7. นายณรงค์ ไทยทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2559
8. นายพีลิน สกุณา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2560
9. นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (Vision)

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ โดยให้บุคลากรทุกคน มีส่วน ร่วมคิดและกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภายใต้กรอบแนวคิดในการตอบสนองความต้องการ 3 ด้าน คือ ความต้องการด้านนโยบาย ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และความต้องการใน การตอบสนองต่อภารกิจแห่งรัฐที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยฯ ต่อการตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยใช้ SWOT Analysis และสามารถกำหนดปรัชญา และวิสัยทัศน์ ได้ดังนี้ “ สถานศึกษามีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม นำวิชาชีพสู่ชุมชน ”

ปรัชญาของสถานศึกษา “ มีอาชีพ มีคุณธรรม มีน้ำใจ ”
คำขวัญของสถานศึกษา “ สะอาด รวดเร็ว เรียบร้อย วินัย น้ำใจ ”
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ จิตอาสา”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ คุณธรรมนำวิชาชีพ ”

พันธกิจ (Mission)

จากวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สามารถกำหนดพันธกิจ ตามกรอบของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในเพื่อเตรียมรับการประเมิน ภายนอก
2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยรูปแบบโรงเรียน คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรกุล
3. บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยรอบของวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองมีประชากรอยู่หนาแน่นในเขตอำเภอเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีถูกรายล้อมด้วย สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดมากมาย อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุรี สถานีตำรวจ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีหลายแห่ง โรงเรียนศรีสุริยวงศ์ วัดสัตตนารถปริวัตร วัดศรีชมภู วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม วัดเทพอาวาส ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นต้น การคมนาคมเพื่อเดินทางไป-มา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีมีความสะดวก เนื่องจากใกล้สถานี ขนส่งระหว่างราชบุรีกับจังหวัดใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียง ทั้งรถปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ และใกล้กับสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าเรือรับ-ส่งข้ามฟากแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างฝั่งตลาดเทศบาล กับค่ายภาณุรังษี

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ความหมายของตราสัญลักษณ์ เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา กนกเปลว(ซึ้งมีต้นกำเนิด มาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา ตัวเลข ๒๕๒๗ ด้านล่าง หมายถึง ปีที่จัดตั้งวิทยาลัย
แบบที่ 1 : เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบที่ 2 : เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี” และ “สำนักคณะกรรมการ อาชีวศึกษา” ภาษาไทย

ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี “ความล้ำเลิศทาง ปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริง และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”