ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ลำดับที่ ตำแหน่ง ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 ผู้บริหาร 4 0 4
2 ข้าราชการครู 13 9 22
3 พนักงานราชการ 0 3 3
4 ครูอัตราจ้าง 2 1 3
5 ลูกจ้างประจำ 4 3 7
6 ลูกจ้างชั่วคราว 6 8 14
รวมทั้งสิ้น 29 24 53
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562