ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ลำดับที่ ตำแหน่ง ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 ผู้บริหาร 4 0 4
2 ข้าราชการครู 13 10 23
3 พนักงานราชการ 0 2 2
4 ครูอัตราจ้าง 2 1 3
5 ลูกจ้างประจำ 5 3 8
6 ลูกจ้างชั่วคราว 7 10 17
รวมทั้งสิ้น 31 26 57
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561