สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ปวช 1 54 12 66
ปวช 2 59 18 77
ปวช 3 48 28 76
รวมทั้งสิ้น 161 58 219
สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ปวช - ช่างยนต์ 83 2 85
ปวช - ช่างไฟ 42 3 45
ปวช - การบัญชี 8 39 47
ปวช - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 14 42
รวมทั้งสิ้น 161 58 219
สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับชั้น สาขางานและห้อง
ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ปวช. 1/1 ช่างยนต์ 16 0 16
ปวช. 1/2 ช่างยนต์ 17 0 17
ปวช. 1/1 ช่างไฟฟ้า 15 0 15
ปวช. 1/1 การบัญชี 0 9 9
ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 3 9
ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 15 0 15
ปวช. 2/2 ช่างยนต์ 12 0 12
ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 17 3 20
ปวช. 2/1 การบัญชี 4 13 17
ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 2 13
ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 13 1 14
ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 10 1 11
ปวช. 3/1 ช่างไฟฟ้า 10 0 10
ปวช. 3/1 การบัญชี 4 17 21
ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 9 20
รวมทั้งสิ้น 161 58 219
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มาข้อมูล : งานทะเบียน