ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)