ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ที่ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อ หน่วยงาน ปี
1 7430-001-0008-601-004 เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer Ink) งานความร่วมมือ 2560
2 7105-007-0002-601-002 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
3 7105-007-0002-601-001 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
4 7105-006-0001-601-001 โต๊ะกลาง (ไม้) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
5 7105-003-0001-601-002 เตียงไม้ ขนาด 5 ฟุต งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
6 7105-003-0001-601-001 เตียงไม้ ขนาด 5 ฟุต งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
7 4120-001-0003-601-002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู แผนกวิชาดนตรี 2560
8 4120-001-0003-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู แผนกวิชาดนตรี 2560
9 7105-007-0001-601-001 โซฟา (ไม้) ขนาด 3 ที่นั่ง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
10 4110-001-0001-601-001 ตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2560
11 4120-001-0002-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 2560
12 4120-001-0001-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 บีทียู งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 2560
13 5962-002-0001-601-006 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น PLC แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2560
14 5962-002-0001-601-005 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น PLC แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2560
15 5962-002-0001-601-004 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น PLC แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2560
16 5962-002-0001-601-003 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น PLC แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2560
17 5962-002-0001-601-002 ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น PLC แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2560