อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (สานักงาน-ระยะสั้น)

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตรพื้นที่ใช้งานรวม 1,920 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วย สำนักงานอานวยการ สำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

อาคาร 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (แผนกพาณิชย์-ระยะสั้น)

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตร พื้นที่ใช้งานรวม 1,920 ตารางเมตร สำนักงานพัสดุกลาง งานสหการวิทยาลัยฯ สำนักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการพยาบาล นอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องปฏิบัติ แผนกสาขาวิชาบัญชี แผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานพยาบาลฯ ห้องสำนักงานแนะแนวฯ

อาคาร 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (แผนกช่างยนต์-แผนกไฟฟ้า)

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 2,100 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน สาขาวิชาเครื่องจักรกล ห้องเรียนทฤษฎี และพื้นที่ปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาคาร 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (แผนกก่อสร้าง-แผนกสามัญ)

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 1,920 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน สอนระยะสั้น วิชาตัดผมชาย วิชาเสริมสวย วิชาขับร้อง วิชาคหกรรมศาสตร์ ห้องเขียนแบบก่อสร้าง และห้องเรียนทฤษฎี

อาคารปฏิบัติงานยานยนต์

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ใช้งาน 780 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานยานยนต์ และงานเชื่อมโลหะ

อาคารปฏิบัติงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ใช้งาน 780 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานยานยนต์ และงานเชื่อมโลหะ

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้งานรวม 120 ตาราง เมตร ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิชาชีพต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมชาย ร้านตัดเสื้อสตรี ร้านแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP และร้านกาแฟ

อาคารที่พักข้าราชการ

บ้านพักผู้อานวยการ 1 หลัง บ้านพักแฟลต 4 ชั้น จานวน 14 ห้อง บ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น 2 หลัง จานวน 11 ห้อง

อาคารลูกเสือ –กิจกรรม

ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบ่งเป็น 2 ห้อง ขนาด 9 เมตรยาว 10 เมตร พื้นที่ใช้งานรวม 90 ตารางเมตร ใช้เป็นห้องงานกิจกรรมลูกเสือและห้องงานกิจการนักเรียนนักศึกษา

บริเวณรอบวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

เสาธง ต้นจามจุรี หรือ ต้นก้ามปู
พระพุทธรูป พระวิษณุกรรม
ศาลพระภูมิ ต้นไทร
บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์
ลานจอดรถ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านทิศตะวันตก ลานจอดรถ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านทิศตะวันออก