เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรสาร 0-3232-3924
โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
Email : rptc.rb@gmail.com