ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน โดยเรียงลำดับดังนี้
1. นายไพศาล จริตพจน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2536
2. นายสุโข มีอินทร์เกิด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2540
3. ว่าที่ ร.ต.เสริมพงษ์ วิภาวิน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2543
4. นายสมบูรณ์ อุดมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545
5. นายจุรินทร์ มิลินทสูต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2554
6. นายบุญเชิด นาคไพจิตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
7. นายณรงค์ ไทยทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2559
8. นายพีลิน สกุณา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2560
9. นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน