การอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 โดยมี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุนทร หมัดแล้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 โดยมี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี