มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แด่ นายมาโนช ฟักจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมกันมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แด่ นายมาโนช ฟักจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔