ร่วมกันมอบดอกไม้และของที่ระลึก แด่ นายมาโนช ฟักจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบดอกไม้และของที่ระลึก แด่ นายมาโนช ฟักจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี