วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาราชบุรี และคณะ ที่ให้การสนับสนุนบริจาคทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากสถานประกอบการ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา มูลค่าเป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาราชบุรี และคณะ ที่ให้การสนับสนุนบริจาคทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากสถานประกอบการ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา มูลค่าเป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี