เข้าร่วมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย และหัวหน้างานกิจกรรมฯ เข้าร่วมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ