เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มอบให้นายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี