เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ ดำเนินโครงการโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยนายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายชุมพล แก้วศิริ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ หัวหน้างานบุคลากร
นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ ดำเนินโครงการโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี