โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ (Fix it จิตอาสา) การอบรมทำหน้ากากผ้า การทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ

วันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ปรารถนาดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้เดินทางไปมอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน Covid ๑๙ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ (Fix it จิตอาสา) การอบรมทำหน้ากากผ้า และการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เพื่อให้หน่วยงานส่งมอบต่อแก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ต่อไป เป็นการช่วยสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid ๑๙ ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน