โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุกิจออนไลน์) วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มาเป็นวิทยากร ในการอบรม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุกิจออนไลน์) วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มาเป็นวิทยากร ในการอบรม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี