[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งคนงาน (27 ส.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างก่อสร้าง (30 ก.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ]  ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (15 พ.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (25 ก.พ.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4 มิ.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19  (19 มี.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน 1 คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 001/2565การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน 1 คัน  ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 001/2565การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน 1 คัน  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน 1 คัน  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน 1 คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ฉบับร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] ฉบับร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] การประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เรื่องการประมูลขายทอดตลาดวัสดุ (อ่านรายละเอียด)

[ประกาศ] เรื่องการประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์

คศล. ชั้นเดียวและโรงอาคารอาหาร (อ่านรายละเอียด)

ห้องเรียนออนไลน์

ข่าวการศึกษา